Plan Marco de Reactivación do Turismo do Concello de Santiago

Convocatoria de Axudas para a mellora e innovación da restauración e hospedaxe compostelá do Plan de Reactivación do Sector Turístico COVID-19 Anticipado de gasto. Anualidade 2020

En prazo de inscrición 15/06/2020

Esta liña extraordinaria de axudas que conta cun orzamento inicial de 100.000,00€ ampliables por outros 300.00,00€; ten como meta contribuír á garantir a consecución dos obxectivos e a execución das medidas contempladas tanto no programa “Compostela Móvese 2020 COVID-19” como no “Plan de acción para a recuperación do Turismo na cidade ante a situación provocada polo COVID-19” formulados en función das especiais circunstancias socias e económicas derivadas da crise do COVID19.

Pode consultarse esta convocatoria na Base de Datos Nacional de Subvencións aquí e a publicación no BOP Coruña do extracto das bases da Convocatoria que determina o inicio do prazo de presentación de solicitudes aquí.

O prazo de solicitudes iníciase o día 16 de xuño e remata o día 14 de xullo.

COVID-19 RESTAURACIÓN hostelería turismo emprendedores empresas desenvolvemento autónomos mercados

Plan Marco de Reactivación Económica Concello de Santiago

Axudas para a mellora e innovación da empresa local 2020. Coidar para Mellorar, Mellorar para Coidar

En prazo de inscrición 08/05/2020

A convocatoria 2020 deste programa de axuda á innovación no comercio local amplía os fondos dispoñibles e as liñas de subvención co fin de promover cambios positivos que permitan afrontar os desafíos do futuro e contribuír á reactivación económica.

COVID-19 comercio emprendedores empresas desenvolvemento autónomos mercados

Plan Marco de Reactivación Económica Concello de Santiago

Plan ACTIVA EN SEGURO para autónomos, profesionais liberais e microempresas do sector servizos e da industria.

En prazo de inscrición 04/05/2020

A crise socioeconómica orixinada pola crise sanitaria do COVID19 ten orixinado unha especial situación de indefensión naquelas empresas que ou ben se viron obrigadas a cesar a su actividade durante o periodo de confinamento ou ben tiveron que cambiar a operativa da mesma reducíndose o nivel de actividade e facturación das empresas como é o caso de moitos autónomos e microempresas do sector servizos e da industria.

Dende o Servizo de Apoio á Empresa do Concello de Santiago estase dende o inicio da crise informando sobre os cambios lexislativos e os programas públicos de axudas dispoñibles, así como sobre o Plan de transición cara unha nova normalidade.

Dada a extensión no tempo das medidas de confinamento e as distintas fases establecidas no Plan de transición cara unha nova normalidade considérase preciso no marco do programa “Compostela Móvese 2022 COVID19” aprobado en Xunta de Goberno Local de 20 de abril de 2020 reforzar o traballo que se está realizando neste servizo con este plan "Activa en Seguro para autónomos, profesionais liberais e microempresas do sector servizos e da industria" Compostela Movese 2020 COVID19 que axude a este colectivo a encarar as vindeiras semanas ao tempo que se deseñan accións a medio e longo prazo para a súa iniciativa empresarial.

COVID-19 emprendedores empresas desenvolvemento autónomos mercados

Plan Marco de Reactivación Económica Concello de Santiago

Plans de Reactivación Económica para establecementos de Comercio Minorista.

En prazo de inscrición 24/04/2020

A crise socioeconómica orixinada pola crise sanitaria do COVID19 ten orixinado unha especial situación de indefensión naquelas empresas que ou ben se viron obrigadas a cesar a su actividade durante o periodo de confinamento ou ben tiveron que cambiar a operativa da mesma reducíndose o nivel de actividade e facturación das empresas como é o caso do sector do comercio minorista.

Dende o Servizo de Apoio á Empresa do Concello de Santiago estase dende o inicio da crise informando sobre os cambios lexislativos e os programas públicos de axudas dispoñibles, pero dada a extensión no tempo das medidas de confinamento considérase preciso no marco do programa “Compostela Móvese 2022 COVID19” aprobado en Xunta de Goberno Local de 20 de abril de 2020 reforzar o traballo que se está realizando neste servizo con un servizo de consultoría especializados nos sectores identificados como estratéxicos por este.

COVID-19 comercio emprendedores empresas desenvolvemento autónomos mercados

PRÉSTAMOS PEMES EN GALICIA

Préstamos reembolsables para mellorar o acceso das pemes ao financiamento

En prazo de inscrición 01/02/2018

O Igape poderá financiar proxectos empresariais viables que se vaian implantar na Comunidade Autónoma de Galicia, que cumpran, ademais, os requisitos específicos establecidos para cada modalidade de produto.

Os investimentos que se financien non poderán terse concluído nin executado integramente na data da resolución da solicitude de préstamo. Serán financiables os investimentos e gastos que cumpran os requisitos das bases, realizados e pagados unha vez presentada a solicitude e dentro do prazo concedido para a execución do proxecto.

innovación IGAPE préstamos emprendedores

Compartir: