GOBERNO DE ESPAÑA

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia

En prazo de inscrición 23/09/2020

Artigo 4. Igualdade de trato e de oportunidades e non discriminación (parcial).

1. As persoas que desenvolven traballo a distancia terán os mesmos dereitos que ostentasen se prestasen servizos no centro de traballo da empresa, salvo aqueles que sexan inherentes á realización da prestación laboral no mesmo de maneira presencial, e non poderán sufrir prexuízo en ningunha das súas condicións laborais, incluíndo retribución, estabilidade no emprego, tempo de traballo, formación e promoción profesional. Sen prexuízo do previsto no parágrafo anterior, as persoas que desenvolven total ou parcialmente traballo a distancia terán dereito a percibir, como mínimo, a retribución total establecida conforme ao seu grupo profesional, nivel, posto e funcións, así como os complementos establecidos para as persoas traballadoras que só prestan servizos de forma presencial, particularmente aqueles vinculados ás condicións persoais, os resultados da empresa ou as características do posto de traballo.

2. As persoas que desenvolven traballo a distancia non poderán sufrir prexuízo algún nin modificación nas condicións pactadas, en particular en materia de tempo de traballo ou de retribución, polas dificultades, técnicas ou outras non imputables á persoa traballadora, que eventualmente puidesen producirse, sobre todo en caso de teletraballo.

GOBERNO DE ESPAÑA

GOBERNO DE ESPAÑA

Axudas á paralización temporal da actividade pesqueira

En prazo de inscrición 03/08/2020

O textos que seguen son un extracto das bases reguladoras contidas na normativa que se resume. Só son válidos a título informativo.

Poderán ser beneficiarios destas axudas:

a) Os armadores de buques pesqueiros da lista terceira do Rexistro de Buques e Empresas Navieiras que estean dados de alta no Rexistro Xeral da Frota Pesqueira e en posesión da licenza de pesca en vigor ao comezo do período de referencia (16 de marzo).

b) Os pescadores que traballasen a bordo dun buque pesqueiro español afectado pola paralización temporal polo menos cento vinte días, durante os dous anos civís anteriores á data de presentación da solicitude.

GOBERNO DE ESPAÑA

GOBERNO DE ESPAÑA

Termos e condicións primeiro tramo avales ao financiamento de empresas e autónomos

En prazo de inscrición 29/07/2020

O artigo 1 da Real Decreto-lei 25/2020, do 3 de xullo, de medidas urxentes para apoiar a reactivación económica e o emprego, crea unha nova liña de avais públicos por importe máximo de 40.000 millóns de euros que complementa as xa activadas no curso do ano e permite atender ás necesidades de liquidez estimadas para os próximos meses.

Co fin de despregar a devandita medida, o presente Acordo libera un primeiro tramo de avais por importe de 8.000 millóns de euros, co fin de dar cobertura ao financiamento outorgado por entidades financeiras supervisadas a empresas e autónomos para que estes poidan atender as súas necesidades de liquidez para gastos correntes así como as derivadas da realización de novos investimentos.

GOBERNO DE ESPAÑA

GOBERNO DE ESPAÑA

Moratoria hipotecaria para o sector turístico

En prazo de inscrición 06/07/2020

O Goberno presentou un Plan de Impulso para o Sector Turístico, dotado con 4.262 millóns de euros que, entre outras medidas, prevé a adopción con carácter urxente dunha medida para protexer aos debedores hipotecarios cuxo inmoble se atope afecto a algunha das seguintes actividades turísticas: hoteis e aloxamentos turísticos similares, aloxamentos turísticos e outros aloxamentos de curta estancia, así como axencias de viaxe.

GOBERNO DE ESPAÑA

GOBERNO DE ESPAÑA

Plans de Sustentabilidade Turística en Destinos

En prazo de inscrición 06/07/2020

Á parálise e incerteza do sector turístico, únense os necesarios investimentos que han de realizar para reabrir cumprindo os protocolos hixiénico sanitarios establecidos para a «nova normalidade». Neste escenario, no que se producirá unha caída sen precedentes do turismo internacional, o Programa de Plans de Sustentabilidade Turística en Destinos pretende contribuír a que a recuperación sexa máis responsable e sostible.

GOBERNO DE ESPAÑA

Compartir: